Regulamin organizacyjny

Załącznik do uchwały Nr 42/129/21

Zarządu Powiatu Bielska Podlaskiego

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zakres i zasady działania jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego -Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
5) uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg,
6) innych ustaw i rozporządzeń regulujących dziedzinę drogownictwa,
7) innych uchwał Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty.
3. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu drogownictwa.
4. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor, będący zwierzchnikiem służbowym pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
Zakres działań
5. Podstawowym zakresem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest zapewnianie właściwego poziomu obsługi użytkowników dróg oraz spełnianie warunków określonych w stosownych rozporządzeniach poprzez działania techniczno-administracyjne, prawne, w szczególności wykonywanie robót budowlanych, remontowych i bieżącej konserwacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa drogowego, zachowanie założonego okresu użytkowania i odporności nawierzchni i obiektów inżynierskich, a także estetyki dróg.
6. W szczególności do zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę, Zarząd Powiatu lub Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Struktura organizacyjna
7. 1. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą:
1) Dyrektor – używa przy znakowaniu spraw symbolu D
2) Zastępca Dyrektora – używa przy znakowaniu spraw symbolu ZD,
3) Dział Finansowo-Administracyjny – używa przy znakowaniu spraw symbolu Fn,
4) Dział Techniczny – używa przy znakowaniu spraw symbolu T,
5) Służby Drogowe – używa przy znakowaniu spraw symbolu S:
a) Obwód Drogowy w Bielsku Podlaskim,
b) Obwód Drogowy w Brańsku.
2. Działami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.
3. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie zadań przed Dyrektorem PZD.
4. Szczegółową strukturę PZD określa załącznik graficzny do niniejszego regulaminu.

8. Do zadań Działu Finansowo-Administracyjnego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki oraz planów finansowania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, zagospodarowanie pasa drogowego itp.,
2) opracowywanie planu zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg z uwzględnieniem potrzeb i możliwości budżetu Powiatu,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
4) prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, płacowych i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, dokumentacji emerytalno-rentowej i wynagrodzeń,
5) prowadzenie spraw kancelaryjnych,
6) bieżąca kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
7) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki według przepisów szczególnych,
8) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków,
9) prowadzenie ewidencji księgowej majątku,
10) opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz obronności kraju.

9. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1) komórka gospodarki gruntami i ewidencji:
a) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa i upoważnień do tych nieruchomości,
b) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa i upoważnień,
c) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
d) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi,
g) prowadzenie spraw terenowo – prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości na potrzeby budowy i przebudowy dróg i mostów,
h) prowadzenie ewidencji działek wchodzących w skład dróg,
i) gromadzenie, przechowywanie oraz aktualizowanie map własności gruntów,
j) uzgadnianie projektów scaleń i podziałów działek wchodzących w skład dróg,
k) współpraca z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznymi,
l) opiniowanie wniosków i postulatów składanych przez osoby prawne i fizyczne dotyczące regulacji prawnej w oparciu o wizje terenowe,
ł) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem pasa drogowego,
m) współpraca z komórką administracji oraz komórką utrzymania dróg w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym,
n) współpraca z komórką decyzji administracyjnych i komórką utrzymania dróg i mostów przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej w zakresie robót drogowych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną,
o) pozyskiwanie informacji o drogach (działania własne lub metoda zleceń) oraz stała nowelizacja informacji,
p) przechowywanie dokumentów dotyczących nadania drogom i obiektom inżynierskim numerów, nazw,
q) przechowywanie map zasadniczych lub innych nośników informacji dotyczących dróg,
r) prowadzenie ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
s) kontrola w terenie zgodności przebiegów dróg z posiadanymi danymi,
t) opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych,
u) przetwarzanie danych statystycznych dla celów zarządzania majątkiem drogowym na użytek zarządu jak i zarządcy dróg,
w) współpraca z innymi komórkami Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie urealniania zapisów w dokumentach ewidencyjnych.
2) komórka ds. administracyjnych, ochrony środowiska i gospodarki zielenią:
a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
b) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
c) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
d) opracowywanie propozycji procedury ewentualnie ich zmian dotyczących warunków uzyskania decyzji administracyjnych i postanowień,
e) przyjmowanie i rejestrowanie wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych dotyczących handlu, a także aktualizowanie otrzymanych dokumentów, wniosków i załączników pod względem formalno-prawnym,
f) przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych względnie prowadzenia handlu,
g) współpraca z właściwymi organami zarządcy dróg (np. wydziałami geodezji) oraz z komórką gospodarki gruntami w przedmiotowych sprawach,
h) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania stosownych decyzji,
i) kontrola organizacji wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zgodności z postawionymi warunkami,
j) rejestracja wydanych decyzji,
k) kontrola zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie,
l) podejmowanie działań formalno-prawnych w sprawach odstępstw oraz uczestniczenie w procesach odwoławczych,
ł) zgromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni wysokiej (inwentaryzacja),
m) wykonanie ekspertyzy stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
n) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z ekspertyz stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
o) nadzór nad planowanym pielęgnowaniem drzew (pielęgnacja sanitarna i techniczna),
p) kontrola koszenia zieleni niskiej w pasach rozdziału i w liniach rozgraniczających,
q) kontrola i nadzór nad zabezpieczeniem stanu sanitarnego poboczy,
r) inicjowanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie oddziaływania hałasu (mapy akustyczne) i jego zapobieganie,
s) nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych związanych z ochroną środowiska,
ekranów akustycznych,
t) współdziałanie z właściwymi organami i służbami ochrony środowiska.
u) bieżąca kontrola i nadzór nad odwodnieniem dróg oraz urządzeniami do podczyszczania wód,
3) komórka utrzymania dróg i mostów, inżynierii ruchu, planowania, nadzoru i inwestycji:
a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
c) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
e) wprowadzanie ograniczeń lub zmykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
f) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
g) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) pełnienie funkcji inwestora,
i) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
j) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przeglądy, badania,
k) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
l) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
ł) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
m) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
n) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
o) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
p) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
q) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
r) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
s) pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie danych o stanie bezpieczeństwa i warunków ruchu (pomiary ruchu),
t) opracowywanie analiz o stanie bezpieczeństwa i warunkach ruchu,
u) ustalanie, wyznaczanie i oznaczanie miejsc parkingowych, przystanków, przejść dla pieszych, oznakowanie pionowego i poziomego,
v) przygotowywanie (wspólnie z komórką ds. wydawania decyzji administracyjnych) danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu w czasie imprez i świąt,
w) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu sporządzonych przez innych wykonawców,
x) opiniowanie w zakresie komunikacji opracowań studialnych i projektowych,
y) współdziałanie z Policją oraz z innymi zarządami dróg w zakresie organizacji ruchu,
z) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu,
za) opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego),
zb) inicjowanie i prowadzenie spraw planistycznych budowy nowych dróg i drogowych obiektów mostowych,
zc) prowadzenie we własnym zakresie lub poprzez zlecenia badań i analiz układu komunikacyjnego w celu ustalenia potrzeb realizacji inwestycji,
zd) opracowywanie projektów planów finansowych budowy i ochrony dróg i drogowych obiektów mostowych,
ze) współudział w przetargach na wykonywanie opracowań studialnych i projektowych oraz przygotowywanie części technicznej dla przetargów na studia i projekty,
zf) prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym wraz z przygotowywaniem materiałów do odbioru technicznego oraz kontrolą stanu obiektów w okresie rękojmi w zakresie robót inwestycyjnych,
zg) prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne
zarządu,
zh) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i unijnych,
zi) opracowywanie stosownych sprawozdań,

zj) prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji.
4) komórka zamówień publicznych:
a) organizowanie i prowadzenie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru stosowania procedur zamówień publicznych,
b) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) sporządzanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie rejestru przeprowadzonych procedur i opracowywanie sprawozdań,
d) prowadzenie procedur odwoławczych,
f) konstruowanie umów oraz porozumień,
g) współpraca z innymi komórkami w zakresie ustalania danych, wymagań i kosztorysów.
10. 1. Do zadań Służb Drogowych należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
2) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, koordynacja robót w pasie drogowym,
5) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przegląd,
6) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
7) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
8) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
9) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
10) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
11) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
12) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
13) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym
utrzymaniu dróg,
14) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
15) planowanie i kontrola grup patrolowo-remontowych.
2. W zakres prac grupy patrolowo-remontowej – wchodzi między innymi:
1) oznakowanie i doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni w sytuacji gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,
2) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp nasypów, krawężników i nawierzchni chodników,
oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych,
3) zabezpieczenie miejsc awarii obiektów inżynierskich oraz wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
4) zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych,
wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie i przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie zieleni niskiej w ograniczającej widoczności na skrzyżowaniach,
5) utrzymanie czystości i czytelności znaków drogowych, wymiana uszkodzonych znaków,
wykonywanie prac interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu na i pod obiektami mostowymi.
3. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 i 2 odbywa się za pomocą dwóch obwodów drogowych w Bielsku Podlaskim i w Brańsku.
4. Obszar działania Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski i gmin Bielsk Podlaski, Boćki i Orla.
5. Obszar działania Obwodu Drogowego w Brańsku obejmuje teren miasta Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki i Rudka.

Postanowienia końcowe
11. 1. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków Dyrektora oraz pozostałych pracowników zostaną określone w zakresach czynności.
2. Zakres czynności Dyrektora ustala Starosta Powiatu, pozostałych pracowników Dyrektor PZD.
3. Powiatowy Zarząd Dróg posiada obsadę etatową zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przy założeniu 1 etat kalkulacyjny na 15-30 km dróg.
4. Siedzibą PZD i Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim jest część budynku administracyjnego przy ulicy Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim, z zapleczem magazynowo – garażowym przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim.
Siedzibą Obwodu Drogowego w Brańsku jest budynek administracyjno-gospodarczy w Brzeźnicy gm. Brańsk.
Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikających z udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starostę upoważnienia, w tym:
1) decyzje administracyjne,

2) pisma w sprawach kadrowych,

3) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu,
4) korespondencja kierowana do:

a) Zarządu Powiatu,
b) Starosty,
c) organów gmin i miast.
W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 6 podpisuje Zastępca Dyrektora.
Podział zadań między Dyrektorem a jego zastępcą określa Dyrektor.
Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.

Załącznik do uchwały Nr 42/129/21

Zarządu Powiatu Bielska Podlaskiego

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zakres i zasady działania jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego -Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
5) uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg,
6) innych ustaw i rozporządzeń regulujących dziedzinę drogownictwa,
7) innych uchwał Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty.
3. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu drogownictwa.
4. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor, będący zwierzchnikiem służbowym pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
Zakres działań
5. Podstawowym zakresem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest zapewnianie właściwego poziomu obsługi użytkowników dróg oraz spełnianie warunków określonych w stosownych rozporządzeniach poprzez działania techniczno-administracyjne, prawne, w szczególności wykonywanie robót budowlanych, remontowych i bieżącej konserwacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa drogowego, zachowanie założonego okresu użytkowania i odporności nawierzchni i obiektów inżynierskich, a także estetyki dróg.
6. W szczególności do zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę, Zarząd Powiatu lub Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Struktura organizacyjna
7. 1. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą:
1) Dyrektor – używa przy znakowaniu spraw symbolu D
2) Zastępca Dyrektora – używa przy znakowaniu spraw symbolu ZD,
3) Dział Finansowo-Administracyjny – używa przy znakowaniu spraw symbolu Fn,
4) Dział Techniczny – używa przy znakowaniu spraw symbolu T,
5) Służby Drogowe – używa przy znakowaniu spraw symbolu S:
a) Obwód Drogowy w Bielsku Podlaskim,
b) Obwód Drogowy w Brańsku.
2. Działami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.
3. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie zadań przed Dyrektorem PZD.
4. Szczegółową strukturę PZD określa załącznik graficzny do niniejszego regulaminu.

8. Do zadań Działu Finansowo-Administracyjnego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki oraz planów finansowania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, zagospodarowanie pasa drogowego itp.,
2) opracowywanie planu zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg z uwzględnieniem potrzeb i możliwości budżetu Powiatu,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
4) prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, płacowych i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, dokumentacji emerytalno-rentowej i wynagrodzeń,
5) prowadzenie spraw kancelaryjnych,
6) bieżąca kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
7) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki według przepisów szczególnych,
8) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków,
9) prowadzenie ewidencji księgowej majątku,
10) opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz obronności kraju.

9. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1) komórka gospodarki gruntami i ewidencji:
a) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa i upoważnień do tych nieruchomości,
b) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa i upoważnień,
c) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
d) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi,
g) prowadzenie spraw terenowo – prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości na potrzeby budowy i przebudowy dróg i mostów,
h) prowadzenie ewidencji działek wchodzących w skład dróg,
i) gromadzenie, przechowywanie oraz aktualizowanie map własności gruntów,
j) uzgadnianie projektów scaleń i podziałów działek wchodzących w skład dróg,
k) współpraca z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznymi,
l) opiniowanie wniosków i postulatów składanych przez osoby prawne i fizyczne dotyczące regulacji prawnej w oparciu o wizje terenowe,
ł) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem pasa drogowego,
m) współpraca z komórką administracji oraz komórką utrzymania dróg w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym,
n) współpraca z komórką decyzji administracyjnych i komórką utrzymania dróg i mostów przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej w zakresie robót drogowych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną,
o) pozyskiwanie informacji o drogach (działania własne lub metoda zleceń) oraz stała nowelizacja informacji,
p) przechowywanie dokumentów dotyczących nadania drogom i obiektom inżynierskim numerów, nazw,
q) przechowywanie map zasadniczych lub innych nośników informacji dotyczących dróg,
r) prowadzenie ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
s) kontrola w terenie zgodności przebiegów dróg z posiadanymi danymi,
t) opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych,
u) przetwarzanie danych statystycznych dla celów zarządzania majątkiem drogowym na użytek zarządu jak i zarządcy dróg,
w) współpraca z innymi komórkami Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie urealniania zapisów w dokumentach ewidencyjnych.
2) komórka ds. administracyjnych, ochrony środowiska i gospodarki zielenią:
a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
b) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
c) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
d) opracowywanie propozycji procedury ewentualnie ich zmian dotyczących warunków uzyskania decyzji administracyjnych i postanowień,
e) przyjmowanie i rejestrowanie wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych dotyczących handlu, a także aktualizowanie otrzymanych dokumentów, wniosków i załączników pod względem formalno-prawnym,
f) przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych względnie prowadzenia handlu,
g) współpraca z właściwymi organami zarządcy dróg (np. wydziałami geodezji) oraz z komórką gospodarki gruntami w przedmiotowych sprawach,
h) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania stosownych decyzji,
i) kontrola organizacji wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zgodności z postawionymi warunkami,
j) rejestracja wydanych decyzji,
k) kontrola zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie,
l) podejmowanie działań formalno-prawnych w sprawach odstępstw oraz uczestniczenie w procesach odwoławczych,
ł) zgromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni wysokiej (inwentaryzacja),
m) wykonanie ekspertyzy stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
n) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z ekspertyz stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
o) nadzór nad planowanym pielęgnowaniem drzew (pielęgnacja sanitarna i techniczna),
p) kontrola koszenia zieleni niskiej w pasach rozdziału i w liniach rozgraniczających,
q) kontrola i nadzór nad zabezpieczeniem stanu sanitarnego poboczy,
r) inicjowanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie oddziaływania hałasu (mapy akustyczne) i jego zapobieganie,
s) nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych związanych z ochroną środowiska,
ekranów akustycznych,
t) współdziałanie z właściwymi organami i służbami ochrony środowiska.
u) bieżąca kontrola i nadzór nad odwodnieniem dróg oraz urządzeniami do podczyszczania wód,
3) komórka utrzymania dróg i mostów, inżynierii ruchu, planowania, nadzoru i inwestycji:
a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
c) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
e) wprowadzanie ograniczeń lub zmykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
f) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
g) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) pełnienie funkcji inwestora,
i) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
j) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przeglądy, badania,
k) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
l) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
ł) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
m) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
n) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
o) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
p) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
q) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
r) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
s) pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie danych o stanie bezpieczeństwa i warunków ruchu (pomiary ruchu),
t) opracowywanie analiz o stanie bezpieczeństwa i warunkach ruchu,
u) ustalanie, wyznaczanie i oznaczanie miejsc parkingowych, przystanków, przejść dla pieszych, oznakowanie pionowego i poziomego,
v) przygotowywanie (wspólnie z komórką ds. wydawania decyzji administracyjnych) danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu w czasie imprez i świąt,
w) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu sporządzonych przez innych wykonawców,
x) opiniowanie w zakresie komunikacji opracowań studialnych i projektowych,
y) współdziałanie z Policją oraz z innymi zarządami dróg w zakresie organizacji ruchu,
z) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu,
za) opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego),
zb) inicjowanie i prowadzenie spraw planistycznych budowy nowych dróg i drogowych obiektów mostowych,
zc) prowadzenie we własnym zakresie lub poprzez zlecenia badań i analiz układu komunikacyjnego w celu ustalenia potrzeb realizacji inwestycji,
zd) opracowywanie projektów planów finansowych budowy i ochrony dróg i drogowych obiektów mostowych,
ze) współudział w przetargach na wykonywanie opracowań studialnych i projektowych oraz przygotowywanie części technicznej dla przetargów na studia i projekty,
zf) prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym wraz z przygotowywaniem materiałów do odbioru technicznego oraz kontrolą stanu obiektów w okresie rękojmi w zakresie robót inwestycyjnych,
zg) prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne
zarządu,
zh) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i unijnych,
zi) opracowywanie stosownych sprawozdań,

zj) prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji.
4) komórka zamówień publicznych:
a) organizowanie i prowadzenie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru stosowania procedur zamówień publicznych,
b) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) sporządzanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie rejestru przeprowadzonych procedur i opracowywanie sprawozdań,
d) prowadzenie procedur odwoławczych,
f) konstruowanie umów oraz porozumień,
g) współpraca z innymi komórkami w zakresie ustalania danych, wymagań i kosztorysów.
10. 1. Do zadań Służb Drogowych należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
2) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, koordynacja robót w pasie drogowym,
5) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przegląd,
6) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
7) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
8) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
9) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
10) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
11) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
12) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
13) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym
utrzymaniu dróg,
14) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
15) planowanie i kontrola grup patrolowo-remontowych.
2. W zakres prac grupy patrolowo-remontowej – wchodzi między innymi:
1) oznakowanie i doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni w sytuacji gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,
2) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp nasypów, krawężników i nawierzchni chodników,
oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych,
3) zabezpieczenie miejsc awarii obiektów inżynierskich oraz wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
4) zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych,
wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie i przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie zieleni niskiej w ograniczającej widoczności na skrzyżowaniach,
5) utrzymanie czystości i czytelności znaków drogowych, wymiana uszkodzonych znaków,
wykonywanie prac interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu na i pod obiektami mostowymi.
3. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 i 2 odbywa się za pomocą dwóch obwodów drogowych w Bielsku Podlaskim i w Brańsku.
4. Obszar działania Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski i gmin Bielsk Podlaski, Boćki i Orla.
5. Obszar działania Obwodu Drogowego w Brańsku obejmuje teren miasta Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki i Rudka.

Postanowienia końcowe
11. 1. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków Dyrektora oraz pozostałych pracowników zostaną określone w zakresach czynności.
2. Zakres czynności Dyrektora ustala Starosta Powiatu, pozostałych pracowników Dyrektor PZD.
3. Powiatowy Zarząd Dróg posiada obsadę etatową zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przy założeniu 1 etat kalkulacyjny na 15-30 km dróg.
4. Siedzibą PZD i Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim jest część budynku administracyjnego przy ulicy Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim, z zapleczem magazynowo – garażowym przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim.
Siedzibą Obwodu Drogowego w Brańsku jest budynek administracyjno-gospodarczy w Brzeźnicy gm. Brańsk.
Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikających z udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starostę upoważnienia, w tym:
1) decyzje administracyjne,

2) pisma w sprawach kadrowych,

3) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu,
4) korespondencja kierowana do:

a) Zarządu Powiatu,
b) Starosty,
c) organów gmin i miast.
W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 6 podpisuje Zastępca Dyrektora.
Podział zadań między Dyrektorem a jego zastępcą określa Dyrektor.
Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.

Załącznik do uchwały Nr 42/129/21

Zarządu Powiatu Bielska Podlaskiego

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zakres i zasady działania jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego -Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
5) uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg,
6) innych ustaw i rozporządzeń regulujących dziedzinę drogownictwa,
7) innych uchwał Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty.
3. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu drogownictwa.
4. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor, będący zwierzchnikiem służbowym pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
Zakres działań
5. Podstawowym zakresem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest zapewnianie właściwego poziomu obsługi użytkowników dróg oraz spełnianie warunków określonych w stosownych rozporządzeniach poprzez działania techniczno-administracyjne, prawne, w szczególności wykonywanie robót budowlanych, remontowych i bieżącej konserwacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa drogowego, zachowanie założonego okresu użytkowania i odporności nawierzchni i obiektów inżynierskich, a także estetyki dróg.
6. W szczególności do zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę, Zarząd Powiatu lub Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Struktura organizacyjna
7. 1. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą:
1) Dyrektor – używa przy znakowaniu spraw symbolu D
2) Zastępca Dyrektora – używa przy znakowaniu spraw symbolu ZD,
3) Dział Finansowo-Administracyjny – używa przy znakowaniu spraw symbolu Fn,
4) Dział Techniczny – używa przy znakowaniu spraw symbolu T,
5) Służby Drogowe – używa przy znakowaniu spraw symbolu S:
a) Obwód Drogowy w Bielsku Podlaskim,
b) Obwód Drogowy w Brańsku.
2. Działami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.
3. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie zadań przed Dyrektorem PZD.
4. Szczegółową strukturę PZD określa załącznik graficzny do niniejszego regulaminu.

8. Do zadań Działu Finansowo-Administracyjnego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki oraz planów finansowania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, zagospodarowanie pasa drogowego itp.,
2) opracowywanie planu zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg z uwzględnieniem potrzeb i możliwości budżetu Powiatu,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
4) prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, płacowych i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, dokumentacji emerytalno-rentowej i wynagrodzeń,
5) prowadzenie spraw kancelaryjnych,
6) bieżąca kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
7) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki według przepisów szczególnych,
8) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków,
9) prowadzenie ewidencji księgowej majątku,
10) opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz obronności kraju.

9. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1) komórka gospodarki gruntami i ewidencji:
a) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa i upoważnień do tych nieruchomości,
b) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa i upoważnień,
c) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
d) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi,
g) prowadzenie spraw terenowo – prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości na potrzeby budowy i przebudowy dróg i mostów,
h) prowadzenie ewidencji działek wchodzących w skład dróg,
i) gromadzenie, przechowywanie oraz aktualizowanie map własności gruntów,
j) uzgadnianie projektów scaleń i podziałów działek wchodzących w skład dróg,
k) współpraca z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznymi,
l) opiniowanie wniosków i postulatów składanych przez osoby prawne i fizyczne dotyczące regulacji prawnej w oparciu o wizje terenowe,
ł) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem pasa drogowego,
m) współpraca z komórką administracji oraz komórką utrzymania dróg w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym,
n) współpraca z komórką decyzji administracyjnych i komórką utrzymania dróg i mostów przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej w zakresie robót drogowych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną,
o) pozyskiwanie informacji o drogach (działania własne lub metoda zleceń) oraz stała nowelizacja informacji,
p) przechowywanie dokumentów dotyczących nadania drogom i obiektom inżynierskim numerów, nazw,
q) przechowywanie map zasadniczych lub innych nośników informacji dotyczących dróg,
r) prowadzenie ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
s) kontrola w terenie zgodności przebiegów dróg z posiadanymi danymi,
t) opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych,
u) przetwarzanie danych statystycznych dla celów zarządzania majątkiem drogowym na użytek zarządu jak i zarządcy dróg,
w) współpraca z innymi komórkami Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie urealniania zapisów w dokumentach ewidencyjnych.
2) komórka ds. administracyjnych, ochrony środowiska i gospodarki zielenią:
a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
b) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
c) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
d) opracowywanie propozycji procedury ewentualnie ich zmian dotyczących warunków uzyskania decyzji administracyjnych i postanowień,
e) przyjmowanie i rejestrowanie wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych dotyczących handlu, a także aktualizowanie otrzymanych dokumentów, wniosków i załączników pod względem formalno-prawnym,
f) przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych względnie prowadzenia handlu,
g) współpraca z właściwymi organami zarządcy dróg (np. wydziałami geodezji) oraz z komórką gospodarki gruntami w przedmiotowych sprawach,
h) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania stosownych decyzji,
i) kontrola organizacji wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zgodności z postawionymi warunkami,
j) rejestracja wydanych decyzji,
k) kontrola zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie,
l) podejmowanie działań formalno-prawnych w sprawach odstępstw oraz uczestniczenie w procesach odwoławczych,
ł) zgromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni wysokiej (inwentaryzacja),
m) wykonanie ekspertyzy stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
n) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z ekspertyz stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
o) nadzór nad planowanym pielęgnowaniem drzew (pielęgnacja sanitarna i techniczna),
p) kontrola koszenia zieleni niskiej w pasach rozdziału i w liniach rozgraniczających,
q) kontrola i nadzór nad zabezpieczeniem stanu sanitarnego poboczy,
r) inicjowanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie oddziaływania hałasu (mapy akustyczne) i jego zapobieganie,
s) nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych związanych z ochroną środowiska,
ekranów akustycznych,
t) współdziałanie z właściwymi organami i służbami ochrony środowiska.
u) bieżąca kontrola i nadzór nad odwodnieniem dróg oraz urządzeniami do podczyszczania wód,
3) komórka utrzymania dróg i mostów, inżynierii ruchu, planowania, nadzoru i inwestycji:
a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
c) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
e) wprowadzanie ograniczeń lub zmykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
f) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
g) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) pełnienie funkcji inwestora,
i) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
j) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przeglądy, badania,
k) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
l) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
ł) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
m) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
n) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
o) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
p) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
q) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
r) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
s) pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie danych o stanie bezpieczeństwa i warunków ruchu (pomiary ruchu),
t) opracowywanie analiz o stanie bezpieczeństwa i warunkach ruchu,
u) ustalanie, wyznaczanie i oznaczanie miejsc parkingowych, przystanków, przejść dla pieszych, oznakowanie pionowego i poziomego,
v) przygotowywanie (wspólnie z komórką ds. wydawania decyzji administracyjnych) danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu w czasie imprez i świąt,
w) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu sporządzonych przez innych wykonawców,
x) opiniowanie w zakresie komunikacji opracowań studialnych i projektowych,
y) współdziałanie z Policją oraz z innymi zarządami dróg w zakresie organizacji ruchu,
z) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu,
za) opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego),
zb) inicjowanie i prowadzenie spraw planistycznych budowy nowych dróg i drogowych obiektów mostowych,
zc) prowadzenie we własnym zakresie lub poprzez zlecenia badań i analiz układu komunikacyjnego w celu ustalenia potrzeb realizacji inwestycji,
zd) opracowywanie projektów planów finansowych budowy i ochrony dróg i drogowych obiektów mostowych,
ze) współudział w przetargach na wykonywanie opracowań studialnych i projektowych oraz przygotowywanie części technicznej dla przetargów na studia i projekty,
zf) prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym wraz z przygotowywaniem materiałów do odbioru technicznego oraz kontrolą stanu obiektów w okresie rękojmi w zakresie robót inwestycyjnych,
zg) prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne
zarządu,
zh) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i unijnych,
zi) opracowywanie stosownych sprawozdań,

zj) prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji.
4) komórka zamówień publicznych:
a) organizowanie i prowadzenie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru stosowania procedur zamówień publicznych,
b) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) sporządzanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie rejestru przeprowadzonych procedur i opracowywanie sprawozdań,
d) prowadzenie procedur odwoławczych,
f) konstruowanie umów oraz porozumień,
g) współpraca z innymi komórkami w zakresie ustalania danych, wymagań i kosztorysów.
10. 1. Do zadań Służb Drogowych należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
2) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, koordynacja robót w pasie drogowym,
5) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przegląd,
6) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
7) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
8) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
9) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
10) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
11) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
12) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
13) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym
utrzymaniu dróg,
14) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
15) planowanie i kontrola grup patrolowo-remontowych.
2. W zakres prac grupy patrolowo-remontowej – wchodzi między innymi:
1) oznakowanie i doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni w sytuacji gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,
2) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp nasypów, krawężników i nawierzchni chodników,
oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych,
3) zabezpieczenie miejsc awarii obiektów inżynierskich oraz wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
4) zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych,
wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie i przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie zieleni niskiej w ograniczającej widoczności na skrzyżowaniach,
5) utrzymanie czystości i czytelności znaków drogowych, wymiana uszkodzonych znaków,
wykonywanie prac interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu na i pod obiektami mostowymi.
3. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 i 2 odbywa się za pomocą dwóch obwodów drogowych w Bielsku Podlaskim i w Brańsku.
4. Obszar działania Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski i gmin Bielsk Podlaski, Boćki i Orla.
5. Obszar działania Obwodu Drogowego w Brańsku obejmuje teren miasta Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki i Rudka.

Postanowienia końcowe
11. 1. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków Dyrektora oraz pozostałych pracowników zostaną określone w zakresach czynności.
2. Zakres czynności Dyrektora ustala Starosta Powiatu, pozostałych pracowników Dyrektor PZD.
3. Powiatowy Zarząd Dróg posiada obsadę etatową zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przy założeniu 1 etat kalkulacyjny na 15-30 km dróg.
4. Siedzibą PZD i Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim jest część budynku administracyjnego przy ulicy Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim, z zapleczem magazynowo – garażowym przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim.
Siedzibą Obwodu Drogowego w Brańsku jest budynek administracyjno-gospodarczy w Brzeźnicy gm. Brańsk.
Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikających z udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starostę upoważnienia, w tym:
1) decyzje administracyjne,

2) pisma w sprawach kadrowych,

3) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu,
4) korespondencja kierowana do:

a) Zarządu Powiatu,
b) Starosty,
c) organów gmin i miast.
W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 6 podpisuje Zastępca Dyrektora.
Podział zadań między Dyrektorem a jego zastępcą określa Dyrektor.
Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.

Załącznik do uchwały Nr 42/129/21

Zarządu Powiatu Bielska Podlaskiego

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację, zakres i zasady działania jednostki organizacyjnej Powiatu Bielskiego -Powiatowego Zarządu Dróg.
2. Powiatowy Zarząd Dróg działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),
2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
5) uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg,
6) innych ustaw i rozporządzeń regulujących dziedzinę drogownictwa,
7) innych uchwał Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty.
3. Powiatowy Zarząd Dróg jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu z zakresu drogownictwa.
4. Powiatowym Zarządem Dróg kieruje Dyrektor, będący zwierzchnikiem służbowym pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu.
Zakres działań
5. Podstawowym zakresem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest zapewnianie właściwego poziomu obsługi użytkowników dróg oraz spełnianie warunków określonych w stosownych rozporządzeniach poprzez działania techniczno-administracyjne, prawne, w szczególności wykonywanie robót budowlanych, remontowych i bieżącej konserwacji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa drogowego, zachowanie założonego okresu użytkowania i odporności nawierzchni i obiektów inżynierskich, a także estetyki dróg.
6. W szczególności do zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
20) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę, Zarząd Powiatu lub Radę Powiatu w Bielsku Podlaskim.
Struktura organizacyjna
7. 1. W skład Powiatowego Zarządu Dróg wchodzą:
1) Dyrektor – używa przy znakowaniu spraw symbolu D
2) Zastępca Dyrektora – używa przy znakowaniu spraw symbolu ZD,
3) Dział Finansowo-Administracyjny – używa przy znakowaniu spraw symbolu Fn,
4) Dział Techniczny – używa przy znakowaniu spraw symbolu T,
5) Służby Drogowe – używa przy znakowaniu spraw symbolu S:
a) Obwód Drogowy w Bielsku Podlaskim,
b) Obwód Drogowy w Brańsku.
2. Działami kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy wydziału.
3. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonanie zadań przed Dyrektorem PZD.
4. Szczegółową strukturę PZD określa załącznik graficzny do niniejszego regulaminu.

8. Do zadań Działu Finansowo-Administracyjnego należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu planu finansowego jednostki oraz planów finansowania i ochrony dróg, utrzymania zieleni, zagospodarowanie pasa drogowego itp.,
2) opracowywanie planu zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg z uwzględnieniem potrzeb i możliwości budżetu Powiatu,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
4) prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, płacowych i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, dokumentacji emerytalno-rentowej i wynagrodzeń,
5) prowadzenie spraw kancelaryjnych,
6) bieżąca kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej,
7) sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki według przepisów szczególnych,
8) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków,
9) prowadzenie ewidencji księgowej majątku,
10) opracowywanie przepisów wewnętrznych w zakresie obsługi finansowo-księgowej jednostki,
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań na rzecz obronności kraju.

9. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:
1) komórka gospodarki gruntami i ewidencji:
a) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa i upoważnień do tych nieruchomości,
b) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa i upoważnień,
c) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
d) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi,
g) prowadzenie spraw terenowo – prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości na potrzeby budowy i przebudowy dróg i mostów,
h) prowadzenie ewidencji działek wchodzących w skład dróg,
i) gromadzenie, przechowywanie oraz aktualizowanie map własności gruntów,
j) uzgadnianie projektów scaleń i podziałów działek wchodzących w skład dróg,
k) współpraca z Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznymi,
l) opiniowanie wniosków i postulatów składanych przez osoby prawne i fizyczne dotyczące regulacji prawnej w oparciu o wizje terenowe,
ł) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem pasa drogowego,
m) współpraca z komórką administracji oraz komórką utrzymania dróg w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym,
n) współpraca z komórką decyzji administracyjnych i komórką utrzymania dróg i mostów przy uzgadnianiu dokumentacji technicznej w zakresie robót drogowych oraz robót związanych z infrastrukturą techniczną podziemną i nadziemną,
o) pozyskiwanie informacji o drogach (działania własne lub metoda zleceń) oraz stała nowelizacja informacji,
p) przechowywanie dokumentów dotyczących nadania drogom i obiektom inżynierskim numerów, nazw,
q) przechowywanie map zasadniczych lub innych nośników informacji dotyczących dróg,
r) prowadzenie ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami,
s) kontrola w terenie zgodności przebiegów dróg z posiadanymi danymi,
t) opracowywanie zbiorczych informacji statystycznych,
u) przetwarzanie danych statystycznych dla celów zarządzania majątkiem drogowym na użytek zarządu jak i zarządcy dróg,
w) współpraca z innymi komórkami Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie urealniania zapisów w dokumentach ewidencyjnych.
2) komórka ds. administracyjnych, ochrony środowiska i gospodarki zielenią:
a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
b) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
c) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
d) opracowywanie propozycji procedury ewentualnie ich zmian dotyczących warunków uzyskania decyzji administracyjnych i postanowień,
e) przyjmowanie i rejestrowanie wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych dotyczących handlu, a także aktualizowanie otrzymanych dokumentów, wniosków i załączników pod względem formalno-prawnym,
f) przeprowadzanie wizji lokalnych mających na celu ocenę warunków realizacji i wykonalności wystąpień o umieszczenie reklam, obiektów tymczasowych względnie prowadzenia handlu,
g) współpraca z właściwymi organami zarządcy dróg (np. wydziałami geodezji) oraz z komórką gospodarki gruntami w przedmiotowych sprawach,
h) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania stosownych decyzji,
i) kontrola organizacji wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zgodności z postawionymi warunkami,
j) rejestracja wydanych decyzji,
k) kontrola zgodności wykonania decyzji i postanowień w terenie,
l) podejmowanie działań formalno-prawnych w sprawach odstępstw oraz uczestniczenie w procesach odwoławczych,
ł) zgromadzenie, przechowywanie i analiza informacji nt. zieleni wysokiej (inwentaryzacja),
m) wykonanie ekspertyzy stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
n) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z ekspertyz stanu sanitarnego zieleni wysokiej,
o) nadzór nad planowanym pielęgnowaniem drzew (pielęgnacja sanitarna i techniczna),
p) kontrola koszenia zieleni niskiej w pasach rozdziału i w liniach rozgraniczających,
q) kontrola i nadzór nad zabezpieczeniem stanu sanitarnego poboczy,
r) inicjowanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie oddziaływania hałasu (mapy akustyczne) i jego zapobieganie,
s) nadzór nad utrzymaniem urządzeń technicznych związanych z ochroną środowiska,
ekranów akustycznych,
t) współdziałanie z właściwymi organami i służbami ochrony środowiska.
u) bieżąca kontrola i nadzór nad odwodnieniem dróg oraz urządzeniami do podczyszczania wód,
3) komórka utrzymania dróg i mostów, inżynierii ruchu, planowania, nadzoru i inwestycji:
a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
c) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
e) wprowadzanie ograniczeń lub zmykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
f) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
g) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informacje o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
h) pełnienie funkcji inwestora,
i) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
j) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przeglądy, badania,
k) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
l) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
ł) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
m) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
n) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
o) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
p) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
q) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg,
r) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
s) pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie danych o stanie bezpieczeństwa i warunków ruchu (pomiary ruchu),
t) opracowywanie analiz o stanie bezpieczeństwa i warunkach ruchu,
u) ustalanie, wyznaczanie i oznaczanie miejsc parkingowych, przystanków, przejść dla pieszych, oznakowanie pionowego i poziomego,
v) przygotowywanie (wspólnie z komórką ds. wydawania decyzji administracyjnych) danych do korzystania z dróg w sposób szczególny, organizacji ruchu w czasie imprez i świąt,
w) zatwierdzenie projektów organizacji ruchu sporządzonych przez innych wykonawców,
x) opiniowanie w zakresie komunikacji opracowań studialnych i projektowych,
y) współdziałanie z Policją oraz z innymi zarządami dróg w zakresie organizacji ruchu,
z) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu,
za) opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego),
zb) inicjowanie i prowadzenie spraw planistycznych budowy nowych dróg i drogowych obiektów mostowych,
zc) prowadzenie we własnym zakresie lub poprzez zlecenia badań i analiz układu komunikacyjnego w celu ustalenia potrzeb realizacji inwestycji,
zd) opracowywanie projektów planów finansowych budowy i ochrony dróg i drogowych obiektów mostowych,
ze) współudział w przetargach na wykonywanie opracowań studialnych i projektowych oraz przygotowywanie części technicznej dla przetargów na studia i projekty,
zf) prowadzenie spraw związanych z nadzorem technicznym wraz z przygotowywaniem materiałów do odbioru technicznego oraz kontrolą stanu obiektów w okresie rękojmi w zakresie robót inwestycyjnych,
zg) prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne
zarządu,
zh) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i unijnych,
zi) opracowywanie stosownych sprawozdań,

zj) prowadzenie spraw dotyczących opracowań dokumentacyjno-technicznych i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji.
4) komórka zamówień publicznych:
a) organizowanie i prowadzenie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru stosowania procedur zamówień publicznych,
b) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) sporządzanie dokumentacji przetargowej, prowadzenie rejestru przeprowadzonych procedur i opracowywanie sprawozdań,
d) prowadzenie procedur odwoławczych,
f) konstruowanie umów oraz porozumień,
g) współpraca z innymi komórkami w zakresie ustalania danych, wymagań i kosztorysów.
10. 1. Do zadań Służb Drogowych należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
2) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, koordynacja robót w pasie drogowym,
5) pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczącej stanu dróg, w szczególności jezdni i chodników przez patrolowanie, inspekcje, przegląd,
6) systematyczne dokonywanie przeglądów bieżących i okresowych drogowych obiektów mostowych,
7) przygotowywanie propozycji planów rzeczowo-finansowych utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
8) nadzór nad wykonawstwem robót drogowych i mostowych w zakresie robót utrzymaniowych i remontowych,
9) odbiory techniczne robót drogowych i mostowych,
10) prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych dotyczących utrzymania i remontów dróg i drogowych obiektów mostowych,
11) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg,
12) weryfikacja faktur za roboty drogowe i mostowe,
13) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym
utrzymaniu dróg,
14) współdziałanie z komórką w przygotowywaniu przetargów na utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych, a także współdziałanie z komórką w sprawie wydawania i kontroli realizacji decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
15) planowanie i kontrola grup patrolowo-remontowych.
2. W zakres prac grupy patrolowo-remontowej – wchodzi między innymi:
1) oznakowanie i doraźne uzupełnianie ubytków w nawierzchni w sytuacji gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu,
2) wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw miejscowych uszkodzeń poboczy, skarp nasypów, krawężników i nawierzchni chodników,
oznakowanie odcinków dróg zagrożonych przełomami oraz oznakowanie miejsc robót interwencyjnych,
3) zabezpieczenie miejsc awarii obiektów inżynierskich oraz wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
4) zabezpieczenie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych,
wycinanie pojedynczych drzew przydrożnych, usuwanie i przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie zieleni niskiej w ograniczającej widoczności na skrzyżowaniach,
5) utrzymanie czystości i czytelności znaków drogowych, wymiana uszkodzonych znaków,
wykonywanie prac interwencyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu na i pod obiektami mostowymi.
3. Realizacja zadań wymienionych w ust. 1 i 2 odbywa się za pomocą dwóch obwodów drogowych w Bielsku Podlaskim i w Brańsku.
4. Obszar działania Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim obejmuje teren miasta Bielsk Podlaski i gmin Bielsk Podlaski, Boćki i Orla.
5. Obszar działania Obwodu Drogowego w Brańsku obejmuje teren miasta Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki i Rudka.

Postanowienia końcowe
11. 1. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków Dyrektora oraz pozostałych pracowników zostaną określone w zakresach czynności.
2. Zakres czynności Dyrektora ustala Starosta Powiatu, pozostałych pracowników Dyrektor PZD.
3. Powiatowy Zarząd Dróg posiada obsadę etatową zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przy założeniu 1 etat kalkulacyjny na 15-30 km dróg.
4. Siedzibą PZD i Obwodu Drogowego w Bielsku Podlaskim jest część budynku administracyjnego przy ulicy Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim, z zapleczem magazynowo – garażowym przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim.
Siedzibą Obwodu Drogowego w Brańsku jest budynek administracyjno-gospodarczy w Brzeźnicy gm. Brańsk.
Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikających z udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starostę upoważnienia, w tym:
1) decyzje administracyjne,

2) pisma w sprawach kadrowych,

3) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu,
4) korespondencja kierowana do:

a) Zarządu Powiatu,
b) Starosty,
c) organów gmin i miast.
W czasie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 6 podpisuje Zastępca Dyrektora.
Podział zadań między Dyrektorem a jego zastępcą określa Dyrektor.
Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.

ikona pobierania  Uchwała 42 129 21.pdf ( 309,14 KB )

Skip to content