RODO

 

➢ Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg
w Bielsku Podlaskim (PZD) ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski. Może Pan/Pani
skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod
numerem: 858332683
➢ W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez PZD danych osobowych może
się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_pzd_bielsk_podlaski@podlaskie.pl
➢ Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego
przebiegu zadań publicznych realizowanych przez PZD.
➢ W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią
danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości
realizacji tych zadań.
➢ W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do
Administratora Danych.
➢ Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te
mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych
osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia
merytorycznego/organizacyjnego.
➢ Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
➢ Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i
aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych,
które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia
danych osobowych.
➢ Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Skip to content