Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim

Nabór na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego.

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa oraz uprawnienia budowlane drogowe,
 • Staż pracy minimum 4 lata,
 • Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczególności:
 • Ustawa o drogach publicznych
 • Ustawa Prawo budowlane
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o samorządzie powiatowym
 • Biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • Umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność i kreatywność.
 1. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównych zadań będzie należało:

 • Przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzania procedur zamówień publicznych,
 • Sporządzanie rocznych planów potrzeb w zakresie utrzymania i modernizacji dróg,
 • Nadzór techniczny nad robotami utrzymaniowymi i modernizacyjnymi,
 • Odbiory wykonanych robót,
 • Przekazywanie i odbiór placów budowy,
 • Kontrola i analiza stanu dróg i obiektów mostowych.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Praca w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim oraz w terenie (obszar Powiatu bielskiego),
 • Wynagrodzenie brutto od 5 200,00 zł do 6 160,00 zł w zależności od stażu pracy.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się   nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu podjęcie pracy w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 14oo lub przesłać do ww. terminu na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim przy ul. Widowskiej 1 w dni robocze w godz. 800 ÷ 1400.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 833 26 83 ÷ 86.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne  i zostaną dopuszczeni do II etapu, o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:

 http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/, http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl, http://pzdbielsk.pl oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim  przy ul. Widowskiej 1  przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

 

                                                                      Jan Dawidziuk
                                                                         Dyrektor
                                                                                 Powiatowego Zarządu Dróg
                                                                                 w Bielsku Podlaskim

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content